Algemene Voorwaarden Hostingenwebsite.nl
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Hostingenwebsite.nl

Artikel 1. Definities 1.1.

Hostingenwebsite.nl: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Hostingenwebsite.nl een overeenkomst heeft afgesloten.

1.3. Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 en toekomstige aanpassingen hiervan.

Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering

2.1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Hostingenwebsite.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Hostingenwebsite.nl alleen bindend indien en voor zover deze door Hostingenwebsite.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Hostingenwebsite.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

Artikel 3. Verplichtingen Hostingenwebsite.nl

3.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Hostingenwebsite.nl dat de door haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

3.2. Hostingenwebsite.nl spant zich in om de gegevens die Opdrachtgever opslaat op de apparatuur van Hostingenwebsite.nl zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. Opdrachtgever bepaalt de gewenste beschikbaarheid van de opgeslagen gegevens door het instellen van toegangsrechten.

2.3. Hostingenwebsite.nl spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

Artikel 4. Verplichtingen Opdrachtgever

4.1. Opdrachtgever stelt Hostingenwebsite.nl steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.

4.2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van erotisch, mp3, warez, racistisch, discriminerend en elk ander materiaal dat wettelijk verboden is. Daarbij staat Hostingenwebsite.nl het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM) niet toe.

4.3. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Hostingenwebsite.nl, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Hostingenwebsite.nl zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

4.4. Opdrachtgever vrijwaart Hostingenwebsite.nl van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.

4.5. Opdrachtgever zal zich houden aan de Netiquette.

4.6. Zonder toestemming van Hostingenwebsite.nl is het Opdrachtgever verboden de door Hostingenwebsite.nl verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

4.7. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaandepunten voor rekening van Opdrachtgever.

4.8. Hostingenwebsite.nl heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk)buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, cq niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Hostingenwebsite.nl niet na komt dan wel in stijd handelt met deze voorwaarden.

4.9. Opdrachtgever is verplicht voldoende materiaal te leveren aan Hostingenwebsite.nl en haar voldoende medewerking te verlenen, zodat het Hostingenwebsite.nl mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren.

4.10. Het door Opdrachtgever aan Hostingenwebsite.nl geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Hostingenwebsite.nl en Opdrachtgever.

4.11. Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Hostingenwebsite.nl, dat al het door opdrachtgever aan Hostingenwebsite.nl verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Hostingenwebsite.nl te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

4.12. Opdrachtgever moet er zorg voor dragen de serverload te beperken tot een normaal verbruik. Het opgegeven aantal websites wat de klant per account kan toevoegen is een theoretisch aantal. Dit aantal kan in mindering gebracht worden wanneer de klant een constante load hoger dan de gemiddelde klant veroorzaakt.

4.13. Opdrachtgever verklaart 18 jaar of ouder te zijn. Onder de 18 moet de ouder of voogd ondertekenen.

Artikel 5. Offertes

5.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Hostingenwebsite.nl het recht de prijzen hierover aan te passen.

5.3. Offertes van Hostingenwebsite.nl zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

Artikel 6. Prijzen

6.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

6.2. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Hostingenwebsite.nl zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 7. Levertijd

7.1. De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door Hostingenwebsite.nl wordt ontvangen.

7.2. Door Hostingenwebsite.nl opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of tijdens de opdracht procedure anders aangeven dat er meer tijd nodig is om de opdracht tot een goede uitvoer te brengen.

7.3. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8. Wijziging opdracht

8.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

8.2. Indien Hostingenwebsite.nl, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Hostingenwebsite.nl gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen. Indien opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Hostingenwebsite.nl of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij deprogrammatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

9.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

9.3. Het is Hostingenwebsite.nl toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Hostingenwebsite.nl door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 10. Ontwikkeling van programmatuur

10.1. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Hostingenwebsite.nl zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door opdrachtgever te verstrekken gegevens, voorde juistheid, volledigheid en consistentie waarvan opdrachtgever instaat.

10.2. Hostingenwebsite.nl is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

10.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verkrijgt opdrachtgever het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.

10.4. Hostingenwebsite.nl heeft het recht gebruik te maken van open source componenten.

Artikel 11. Gebruiksrechten

11.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verleent Hostingenwebsite.nl Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.

11.2. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

11.3. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 12. Domeinnamen en IP-adressen

12.1. Indien is overeengekomen, dat Hostingenwebsite.nl voor opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

12.2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. Hostingenwebsite.nl vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

12.3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Hostingenwebsite.nl, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

12.4. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Opdrachtgever en Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Hostingenwebsite.nl tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Hostingenwebsite.nl geen bemiddeling heeft verleend.

12.5. Opdrachtgever is ten alle tijden zelf verplicht te checken of een domein verhuizing goed verloopt. Door nalatigheid van de opdrachtgever door het niet reageren op email, geen geldige EPP code, een zogenaamde locked domain of een systeem storing, of niet correcte status weergave kan een verhuizing altijd mislukken. Opdrachtgever vrijwaart Hostingenwebsite.nl tegen iedere aanspraak bij het mislukken van een verhuizing. Vraag bij twijfel altijd een support medewerker naar de actuele status.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

13.1. Zo lang opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Hostingenwebsite.nl.

13.2. In geval opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Hostingenwebsite.nl niet nakomt is Hostingenwebsite.nl zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Hostingenwebsite.nl op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 14. Betalingsvoorwaarden

14.1. Opdrachtgever dient de door Hostingenwebsite.nl uitgeschreven rekeningen te voldoen. Het betalen van de rekeningen dient vooraf, ten hoogste 8 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is op opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

14.2. Alle door Hostingenwebsite.nl uit de overeenkomst met opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van opdrachtgever.

14.3. Bij een niet tijdige betaling kan een bedrag van € 15,00 in rekening worden gebracht voor de administratieve werkzaamheden. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen is voldaan zal tevens het account worden geblokkeerd. Voor het deblokkeren van het account zal tevens een bedrag van € 15,00 in rekening worden gebracht. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente en administratie kosten, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

14.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

14.5. In bovenstaande gevallen heeft Hostingenwebsite.nl voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Hostingenwebsite.nl vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

14.6. Alle prijzen bij Hostingenwebsite.nl zijn incl. 21 % B.T.W. en worden jaarlijks vooraf gefactureerd tenzij anders aangegeven.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1. Hostingenwebsite.nl aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

15.2. De totale aansprakelijkheid van Hostingenwebsite.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 Euro.

15.3. Aansprakelijkheid van Hostingenwebsite.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

15.4. Buiten de in artikel 15.2 genoemde gevallen rust op Hostingenwebsite.nl geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 15.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Hostingenwebsite.nl.

15.5. De aansprakelijkheid van Hostingenwebsite.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever Hostingenwebsite.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Hostingenwebsite.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Hostingenwebsite.nl in staat is adequaat te reageren binnen 7 werkdagen.

15.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Hostingenwebsite.nl meldt.

15.7. De aangeboden backup service bij een hosting pakket is een gratis dienst. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend wanneer een backup door hard of software falen niet is gemaakt. U blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor uw eigen data in welke vorm dan ook.

15.8. Opdrachtgever vrijwaart Hostingenwebsite.nl voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg vaneen gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Hostingenwebsite.nl geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

Artikel 16. Overmacht

16.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, storing, in en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Hostingenwebsite.nl door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Hostingenwebsite.nl kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 17. Duur en beëindiging

17.1. De overeenkomst voor hosting diensten en radio streams wordt aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een opzegging vanuit uw klanten paneel steeds automatisch en stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar. Opzeggingen per email en/of telefoon kunnen om fraude te voorkomen worden geweigerd.

17.2. Alle overeenkomsten voor scripting of andere diensten worden aangegaan voor de duur van het project, tenzij anders wordt overeengekomen. U kunt elke bestelling online opzeggen.

17.3. De overeenkomst voor hosting diensten kan uitsluitend schriftelijk en aangetekend worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden.

17.4. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft Hostingenwebsite.nl het recht alle met betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Hostingenwebsite.nl op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

17.5. Indien er sprake is van een afspraak mbt creditering dat zal dit bedrag door Hostingenwebsite.nl binnen de wettelijke 30 dagen terug gestort worden naar de klant. Dit proces is niet te verspoedigen ivm regels en het administratie systeem.

Artikel 18. Geheimhouding

18.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

18.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 19. Personeel

19.1. Opdrachtgever zal werknemers van Hostingenwebsite.nl die ten behoeve van de levering van producten en/of dienstenwerkzaamheden ten kantore van opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.

19.2. Het is opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen opdrachtgever en Hostingenwebsite.nl voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Hostingenwebsite.nl in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hostingenwebsite.nl. Onder werknemers van Hostingenwebsite.nl worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Hostingenwebsite.nl of van één van de aan Hostingenwebsite.nl gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van Hostingenwebsite.nl of van één van de aan Hostingenwebsite.nl gelieerde ondernemingen waren.

Artikel 20. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

20.1. Hostingenwebsite.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

20.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Hostingenwebsite.nl of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

20.3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 21. Reclame

21.1. Bij gebreke van verplichtingen van Hostingenwebsite.nl dient Opdrachtgever, uiterlijk 30 dagen na waarneming, dat aangetekend te reclameren. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Hostingenwebsite.nl.

21.2. Indien Hostingenwebsite.nl de reclame gegrond acht, worden na overleg met opdrachtgever de relevante producten of diensten vervangen of vergoed.

21.3. De maximale vergoeding is gelijk aan de door opdrachtgever betaalde prijs over het product of dienst min de al gemaakte kosten, deze zal binnen de wettelijke termijn van 14 dagen worden afgehandeld.

21.4. Reclame schort verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel 22. Slotbepalingen.

22.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

22.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.

22.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van degehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Contactgegevens: Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze algemene voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op. Hostingenwebsite.nl Contact Klik om cookies te accepteren deze inhoud te activeren Het enthousiaste team van Hosting & Website staat altijd voor u klaar met professionele ondersteuning. We zijn flexibel en denken graag met u mee om een oplossing te vinden voor elke situatie. We zijn tijdens werkdagen telefonisch en per email bereikbaar en voor onze klanten is er een ticketsysteem. Voor calamiteiten zijn wij 24 uur per dag, zeven dagen in de week bereikbaar op ons storingsnummer.

managed hosting
hosting on all plans

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin diam justo, scelerisque non felis porta, placerat vestibulum nisi. Vestibulum ac elementum massa. In rutrum quis risus quis sollicitudin

learn more
image1
Our Featured Bundles

Personal Bundle

Tv + Internet

$49

Per Month

 • 150+ channels
 • Up to 20Mbps fiber
 • Made for Single Device
 • Quality Bandwidth
Know More

Group Bundle

Tv + Internet + Mobile

$19.99

Per Month

 • 450+ channels
 • Up to 20Mbps fiber
 • Made for Single Device
 • Quality Bandwidth
Know More

House Bundle

Tv + Internet

$39.99

Per Month

 • 450+ channels
 • Up to 20Mbps fiber
 • Made for Single Device
 • Quality Bandwidth
Know More
new domians
available
.com
Buy $9.99
.info
Buy $6.99
.net
Buy $7.99
.org
Buy $8.99
.biz
Buy $5.99
hosts with us
speed up your site
server
 • Effective Control Plan
 • Dedicated Support
 • Simple Configuration
 • Completely Secured
 • Extended Speed
 • Nextgen Hosting
price list

events

For beginners

$39

/Per Month

 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet
Select

social media

For beginners

$49

/Per Month

 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet
Select

awards programs

For beginners

$29

/Per Month

 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet
Select

Membership Pricing

Silver

Free

$Free

Lifetime

 • Lifetime Validity
 • Limited Contact
 • Limited Profile
 • Public Account
Buy Now

Golden

Pro

$48

Yearly

 • Lifetime Validity
 • 1000 Contacts
 • 1000 Profile
 • Private Account
Buy Now
popular

Diamond

Pro plus

$72

Yearly

 • Lifetime Validity
 • Unlimited Contact
 • Unlimited Profile
 • Private Account
Buy Now