https://wa.me/31552034141
055-2034141
support@hostingenwebsite.nl

Algemene Leveringsvoorwaarden

Goedkope webhosting, Domeinnaam registratie en Webdesign

Algemene leveringsvoorwaarden

 1. Artikel – Definities 1. Opdrachtnemer: Hosting en Website.
  2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke – of rechtspersoon, waaronder klanten, cursisten en deelnemers, die met Opdrachtnemer een overeenkomst aangaan.
  3. Partijen: opdrachtgever en opdrachtnemer.
  4. Overeenkomst: de tussen partijen gemaakte afspraken , zoals die tussen partijen zijn vastgelegd conform artikel 3 van deze algemene leveringsvoorwaarden.
  5. Dienst: analyses, bibliotheekfaciliteiten, beeld- en geluidsarchief, concepten, (hand)boeken, beeld- en/of geluidsmateriaal, draaiboeken, formats, lesmodules, projectmateriaal, dan wel expertise van Opdrachtnemer in de ruimste zin van het woord.
 2. Artikel – Toepasselijkheid
  1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn integraal onderdeel van alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten ter zake van door Opdrachtnemer te verrichten diensten of te leveren goederen, met uitzondering van de door Opdrachtnemer te leveren goederen of diensten van derden, in welk geval uitsluitend de algemene leveringsvoorwaarden van desbetreffende derde(n) van toepassing zijn.
  2. Verstrekking van een opdracht aan Opdrachtnemer houdt aanvaarding van deze algemene leveringsvoorwaarden in.
  3. Afwijkingen van en uitzonderingen op deze algemene leveringsvoorwaarden zijn alleen van toepassing indien deze schriftelijk door Opdrachtnemer zijn geaccepteerd.
  4. Kennisgevingen met betrekking tot deze algemene leveringsvoorwaarden vinden schriftelijk en/of digitaal plaats.
 3. Artikel – Overeenkomst; offertes en aanbiedingen
  1. Offertes zijn vrijblijvend en gelden voor een periode van dertig dagen. Bij offerte(s) vergezeld gaande begrotingen, plannen, programmatuur of andere bescheiden, blijven eigendom van Opdrachtnemer en mogen zonder toestemming van Opdrachtnemer niet worden verveelvoudigd en ook niet ter inzage worden gegeven aan derden.
  2. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
  3. Overeenkomsten komen tot stand door: – Het door de Opdrachtgever binnen de aangegeven termijn, ondertekend retour zenden van een door Opdrachtnemer uitgebrachte en ondertekende offerte. – Het verlenen van een mondelinge opdrachtbevestiging die door Opdrachtnemer eenzijdig schriftelijk en/ of digitaal is bevestigd.
 4. Artikel – Prijs en betaling
  1. De geoffreerde prijs is exclusief omzetbelasting en ter uitvoering van de opdracht gemaakte onkosten zoals reis- en verblijfskosten (bij een training vallen hier ondermeer kosten onder voor voorzieningen als conferentieruimte(n), hotelaccommodatie, consumpties en maaltijden), tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  2. Het geoffreerde bedrag kan 10% naar boven of naar beneden afwijken voor de post onvoorzien. Eventuele meer- of minderkosten binnen deze marge worden door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever doorberekend.
  3. Alle facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald binnen twee weken na factuurdatum van desbetreffende factuur. Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en wel binnen acht dagen na factuurdatum. Indien en voor zover de reclame door Opdrachtnemer gegrond wordt bevonden, schort dit de betalingsverplichting op.
  4. Facturen voor open trainingen dienen voor aanvang van de training betaald te zijn, anders kan de deelnemer (nog) niet deelnemen aan de training.
 5. Artikel – Niet betaling op vervaldag
  1. Bij overschrijding door Opdrachtgever van de overeengekomen betalingstermijn, is het gehele dan wel het restant van het factuurbedrag terstond en ten volle opeisbaar, zonder nadere aanmaning, terwijl opdrachtnemer voorts gerechtigd is de uitvoering van lopende werkzaamheden op te schorten, dan wel zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst alle bestaande overeenkomsten te annuleren, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om daarnaast vergoeding van de geleden schade te vorderen.
  2. Niet (tijdige) betaling heeft voorts tot gevolg dat met Opdrachtgever overeengekomen kortingen komen te vervallen.
 6. Artikel – Bijkomende kosten bij niet (tijdige) betaling
  1. Bij niet (tijdige) betaling is Opdrachtgever van rechtswege naast het nog openstaande bedrag een rentevergoeding over het aan Opdrachtnemer toekomende bedrag verschuldigd van 1,5% per 30 dagen of gedeelte van 30 dagen.
  2. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die voor de inning van de vordering van Opdrachtnemer worden gemaakt voor rekening van Opdrachtgever, waarbij onder de buitengerechtelijke kosten worden begrepen alle kosten van sommatie en ingebrekestellingen naast de verschotten en het honorarium van degene die door Opdrachtnemer met invordering is belast. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het bedrag aan hoofdsom en rente, vermeerderd met de omzetbelasting.
  3. Bij een eventuele procedure is Opdrachtgever voorts de bij vonnis geliquideerde proceskosten, alsmede nakosten verschuldigd.
 7. Artikel – Uitvoeringstermijn
  1. Door Opdrachtnemer genoemde termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die Opdrachtnemer bij het aangaan van de overeenkomst bekend zijn gemaakt.
  2. Termijnen worden zo veel mogelijk in acht genomen. (Dreigende) vertraging zal Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk melden aan Opdrachtgever met opgave van de oorzaak van de vertraging.
  3. Overschrijding van door Opdrachtnemer genoemde termijnen geeft geen recht op schadevergoeding of annulering van de opdracht. 4. Een excessieve overschrijding van termijnen, welke niet het gevolg is van een gedraging van Opdrachtgever, kan worden beschouwd als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
  4. Opdrachtgever en opdrachtnemer behandelen elkaar met wederzijds respect, bij geen wederzijds respect kunnen de werkzaamheden opgeschort worden.
 8. Artikel – Eigendomsvoorbehoud
  1. Aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van de Opdrachtnemer totdat alle bedragen die Opdrachtgever op grond van deze overeenkomst verschuldigd is volledig aan Opdrachtnemer zijn voldaan.
 9. Artikel – Meerwerk
  1. Indien door additionele wensen van Opdrachtgever de prestaties van Opdrachtnemer aantoonbaar worden verzwaard c.q. uitgebreid, is er sprake van meerwerk. Meerwerk valt niet onder de prijs die aanvankelijk is overeengekomen.
 10. Artikel – Correctie definitieve versies
  1. Opdrachtgever accordeert de definitieve versie van ontwerpen van multimediapresentaties, drukwerken, teksten en adviesrapporten (allen in de ruimste zin van het woord).
  2. Aan geringe correcties die worden uitgevoerd voordat de definitieve versie is goedgekeurd, zijn geen kosten verbonden. Alle kosten die voortvloeien uit correcties na goedkeuring van de definitieve versie door Opdrachtgever, komen voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten vallen niet onder de prijs die aanvankelijk is overeengekomen.
 11. Artikel – Intellectuele eigendomsrechten
  1. Opdrachtnemer behoudt – zowel tijdens als na afwikkeling van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht – alle rechten, met name betreffende de intellectuele eigendom, op door Opdrachtnemer verstrekte adviezen, rapporten, schetsen en ontwerpen, teksten, werkwijze, informatie en ander materiaal, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  2. Opdrachtnemer verklaart dat hij volledig beschikt over de onder artikel 11 lid 1 genoemde rechten, dan wel dat Opdrachtnemer voor het gebruik van door Opdrachtnemer ter uitvoering van deze opdracht gebruikte auteursrechtelijk of anderszins beschermde werken van derden, de vereiste toestemming is verkregen. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen vorderingen van derden betreffende mogelijke schending van intellectuele eigendomsrechten, echter uitsluitend voor zover Opdrachtgever het door Opdrachtnemer geleverde binnen het kader van de opdracht aanwendt.
  3. Opdrachtnemer benadrukt, in het bijzonder met het oog op de vorige bepaling, dat het Opdrachtgever niet is toegestaan het door Opdrachtnemer geleverde anders dan binnen het kader van deze opdracht aan te wenden.
 12. Artikel – Medewerking en uitvoering
  1. Opdrachtgever verleent zijn medewerking aan het uitvoeren van de overeenkomst en zal Opdrachtnemer steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens verschaffen.
  2. Opdrachtnemer zal de door hem verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
  3. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet (tijdig) of onvolledig tot beschikking staat van Opdrachtnemer of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, is Opdrachtnemer bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Hieruit voortvloeiende kosten, die volgens de gebruikelijke tarieven zullen worden berekend, komen voor rekening van Opdrachtgever.
 13. Artikel – Geheimhouding en zorgplicht
  1. Iedere partij zal redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om vertrouwelijke informatie van de andere partij geheim te houden. Meer in het bijzonder zal Opdrachtnemer bij het verrichten van de werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van Opdrachtgever in acht nemen.
 14. Artikel – Archivering
  1. Opdrachtnemer bewaart een back-up van alle aan Opdrachtgever afgeleverde eindproducten tot minimaal 1 jaar na aflevering.
 15. Artikel – Acquisitie
  1. Na sluiting van een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, is Opdrachtnemer gerechtigd om de firmanaam van de Opdrachtgever op haar klantenlijst te plaatsen. Na afronding van de opdracht behoudt Opdrachtnemer twee exemplaren van het eindproduct voor acquisitiedoeleinden.
  2. Opdrachtnemer mag daarnaast een beknopte beschrijving maken van de uitgevoerde opdracht bij de acquisitie van nieuwe klanten.
 16. Artikel – Overmacht
  1. Geen van partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder voornoemde omstandigheden vallen eveneens omstandigheden die buiten de macht van partijen liggen en bedrijfsrisico’s, zoals, maar niet beperkt tot, tekortkomingen van toeleveranciers, het niet tijdig beschikbaar zijn van noodzakelijke gegevens, informatie en/of specificaties, wijzigingen in dergelijke verstrekte gegevens, niet geheel kloppende specificaties en/of functionele omschrijvingen van derden producten en/of door derden geleverde producten, slechte weersomstandigheden, brand, explosie, uitvallen van elektriciteit, storingen in netwerken, overstroming, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, prikacties, langzaamaanacties of andere arbeidsconflicten, ongelukken, daden van overheidswege, de onmogelijkheid om een vereiste vergunning of toestemming te verkrijgen, materiaal schaarste, storing in de energieaanvoer, diefstal, verkeershinder en/of transportbelemmeringen. Bij ziekte van Opdrachtnemer zal deze het mogelijke doen om voor vervanging zorg te dragen.
  2.Indien de niet toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, kunnen partijen de overeenkomst opschorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
  3.Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, indien zich een niet toerekenbare tekortkoming voordoet, om betaling te vorderen voor reeds verrichte prestaties voor het bekend worden van de niet toerekenbare tekortkoming.
 17. Artikel – Overdracht van rechten en plichten
  1. Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd, maar de andere partij is wel gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden.
 18. Artikel – Annulering
  1. Opdrachtgever heeft het recht de dienst te annuleren per aangetekend schrijven. Annulering van de geplande dienst kan tot 4 weken voor aanvang van de uitvoering kosteloos geschieden. Bij annulering korter dan 4 weken voor de aanvang van de uitvoering is Opdrachtgever verplicht honderd procent van het offertebedrag te vergoeden.
  2. Opdrachtgever voor een training en/of een coaching heeft het recht deelname te annuleren per aangetekend verzonden brief. Annulering van de opdracht kan tot vier weken voor aanvang van de eerste uitvoeringsdag kosteloos geschieden. Bij annulering korter dan vier weken voor aanvang van de uitvoeringsdag is Opdrachtgever verplicht honderd procent van het offertebedrag te vergoeden.
  3. In geval Opdrachtgever, dan wel de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer, na aanvang van de training de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training deelneemt, heeft Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
 19. Artikel – Klachten
  1. Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden van Opdrachtnemer door Opdrachtgever problemen worden gesignaleerd die rechtstreeks te maken hebben met de werkwijze van Opdrachtnemer, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en Opdrachtnemer in de gelegenheid stellen om tot een adequate oplossing te komen.
  2. Problemen of klachten die worden gesignaleerd na afronding opdracht, worden Opdrachtnemer uiterlijk binnen 14 dagen na afronding van de opdracht bericht. Opdrachtnemer krijgt vervolgens een redelijke termijn om de problemen te herstellen of met een oplossing te komen.
  3. Na het verstrijken van de onder bepaling artikel 19 lid 2 genoemde termijn wordt Opdrachtgever geacht de geleverde prestatie te hebben goedgekeurd.
 20. Artikel – Aansprakelijkheid
  1. Opdrachtnemer aanvaardt de wettelijke verplichting tot voldoening van schadevergoeding als hieronder bepaald.
  2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Opdrachtnemer uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van de door Opdrachtgever geleden directe schade. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Opdrachtnemer is eveneens niet aansprakelijk voor de door de Opdrachtgever geleden schade ten gevolge van redactionele en/ of inhoudelijke onjuistheden en/ of onvolledigheden in de door en/ of namens Opdrachtnemer geleverde diensten.
  3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding als onder artikel 19 lid 2 bepaald, is steeds dat Opdrachtnemer na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk en in ieder geval binnen acht werkdagen door Opdrachtgever schriftelijk en op voldoende specifieke wijze op de hoogte wordt gesteld en Opdrachtnemer niet binnen 14 dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving is overgegaan tot werkzaamheden ter beperking van de schade, ondanks uitdrukkelijk daartoe door Opdrachtgever in de gelegenheid te zijn gesteld. 4. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zal de door Opdrachtnemer te betalen schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan het door Opdrachtnemer bedongen honorarium (exclusief omzetbelasting) met een maximum van EUR 7.500,- in totaal voor de uitvoering van de opdracht ter uitvoering waarvan de schade is ontstaan.
  5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden wegens schade door handelingen of nalaten daarvan door Opdrachtnemer dan wel door hen die anders dan in loondienst werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtnemer verrichten.
 21. Artikel – Verjaring 1. Elke vordering op Opdrachtnemer verjaart na het verstrijken van 1 jaar na het ontstaan hiervan.
 22. Artikel – Toepasselijk recht en geschillen
  1. Op deze algemene leveringsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.
  2. Een geding ter zake van de overeenkomst of deze algemene leveringsvoorwaarden zal met uitsluiting van elke andere rechterlijke instantie in eerste aanleg worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.
  3. Partijen zullen eerste een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.